Categorieën

Klantenkaart

Bij INTERSPORT Twinsport belonen we klanten graag die vaker bij ons willen terugkomen. Daarom maken wij gebruik van een klantenkaart. Heeft u nog géén klantenkaart maar wil je die wel graag aanvragen? Stuur een mail naar klantenadministratie@twinsport.nl met al je NAW gegevens. Het sparen kan vanaf nu beginnen!

Heb je al een klantenkaart maar wil je de gegevens wijzigen, de klantenkaart opzeggen of heb je andere vragen over de klantenkaart? Dat kan, mail je gegevens inclusief klantenkaartnummer (zie achterzijde klantenpas) naar klantenadministratie@twinsport.nl. Dan zullen wij ervoor zorgen dat de gegevens zo snel mogelijk worden aangepast!

Hieronder de voordelen van een klantenkaart op een rij:

• Je spaart 5% van het aankoopbedrag op tot een waardecheque. Deze wordt 2x per jaar uitgekeerd en is te gebruiken in al onze Intersport Twinsport winkels*.
• Inzicht in je aankoopgeschiedenis.
• Altijd een garantiebewijs in je account: een bon bewaren is verleden tijd!
• Snel bestellen vanuit huis of werk.

Algemene voorwaaarden Intersport Twinsport klantenkaart:

0. Definities

In de algemene voorwaarden wordt met de navolgende termen bedoeld:

Intersport Twinsport: Onderstaande Intersport Twinsport winkels.
Intersport Twinsport vestiging: de Intersport Twinsport winkel die deze 
klantenkaart aan u heeft verstrekt.
Klantenkaart: Deze pas kan uitsluitend gebruikt worden in onderstaande 
Intersport Twinsport winkels. Op deze klantenkaart tevens bedoeld voor 
promotionele en commerciële activiteiten zit een systeem waarmee u spaar-
punten kunt sparen welke u uitsluitend kunt besteden in onderstaande 
Intersport Twinsport winkels.
Spaarpunten: Dit zijn de punten die uitsluitend door onderstaande Intersport Twinsport winkels worden verstrekt. Met deze punten kunt u sparen voor waardecheques (welke u uitsluitend kunt inleveren voor goederen), afhankelijk van de door de Intersport Twinsport vestiging te stellen voorwaarden.

1. Eigendomsrecht

Deze klantenkaart blijft te allen tijde eigendom van de Intersport Twinsport
 vestiging. De rechten die u als kaarthouder aan deze kaart kunt ontlenen zijn strikt persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.

2. Geldigheid klantenkaart en punten sparen

Deze klantenkaart is uitsluitend geldig in de onderstaande Intersport 
Twinsport winkels. Door middel van deze klantenkaart kunt u punten sparen. Deze spaarpunten worden alleen verstrekt door de onderstaande Intersport Twinsport winkels. Met deze spaarpunten kunt u sparen voor waardecheques, welke u uitsluitend kunt inleveren voor goederen in uitsluitend onderstaande Intersport Twinsport winkels.

3. Punten inwisselen

De Intersport Twinsport vestiging zal u tijdig informeren over de inwisselmogelijkheden van de gespaarde punten inclusief de bijbehorende voorwaarden.

4. Aansprakelijkheid bij gebruik klantenkaart

Intersport Twinsport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig 
risico, zoals verlies, diefstal of fraude, voortkomend uit oneigenlijk gebruik van de 
klantenkaart. Indien van toepassing dient de consument de Intersport 
Twinsport vestiging hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

5. Wijzigingen spaarprogramma

De Intersport Twinsport vestiging is te allen tijde gerechtigd het spaar-programma geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Deze wijzigingen zullen tijdig en duidelijk vooraf bekend worden gemaakt door de Intersport Twinsport 
vestiging.

6. Beëindiging spaarprogramma door de Intersport Twinsport vestiging

De Intersport Twinsport vestiging is gerechtigd het spaarprogramma te 
beëindigen. De Intersport Twinsport vestiging zal u tenminste 3 maanden van tevoren op de hoogte stellen. De gespaarde punten verliezen hun waarde nadat de termijn van 3 maanden na melding is verstreken.

7. Beëindiging spaarprogramma door de consument

Indien u uw deelname aan het spaarprogramma wenst te beëindigen, dient u dit bij de Intersport Twinsport vestiging kenbaar te maken.

8. Correspondentie

Alle correspondentie betreffende het spaarsysteem dient u uitsluitend te richten aan de Intersport Twinsport vestiging.

9. Persoonsgegevens

De gegevens die door u worden verstrekt, worden opgenomen in een 
persoonsregistratie waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toe-
passing is. Dit bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. De betreffende gegevens zullen slechts gebruikt worden voor doeleinden die de Intersport Twinsport vestiging in redelijkheid nuttig en/of noodzakelijk acht voor een verantwoorde bedrijfsvoering in de ruimste zin des woords, waaronder het verzorgen van (product)informatie, spaarvoordelen en acties.

U heeft recht op inzage in en correctie van de over u opgenomen persoons-
gegevens. U verklaart met ondertekening van het klantenkaartformulier akkoord te gaan met het gebruik van de persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden. Indien u toch onverhoopt bezwaar mocht hebben tegen het gebruik van deze gegevens voor de aangegeven doeleinden, dan kan u dit kenbaar maken bij de 
Intersport Twinsport vestiging, waarna de betreffende gegevens uit het 
registratiebestand verwijderd worden.

10. Informatie

De Intersport Twinsport vestiging zal u aangeven op welke wijze u het 
gespaarde puntensaldo kan inzien.

11. Wijzigingen

Middels een verhuisformulier kan u adres-, plaats- en naamswijzigingen of 
anderszins doorgeven aan de Intersport Twinsport vestiging. Het tijdig 
doorgeven van deze wijzigingen is van belang voor het voeren van een juiste 
registratie inzake de doeleinden zoals aangegeven onder punt 9. Voor mogelijke onjuiste gegevens hieruit voortvloeiende aanvaardt de Intersport Twinsport vestiging geen enkele aansprakelijkheid inzake tijdsgebonden activiteiten betreffende spaarvoordelen en acties.

12. Slotbepaling

Op het spaarprogramma en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met dit spaarprogramma en deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend voorgelegd 
te worden aan de bevoegde rechter van het arrondissement waaronder de in deze klantenkaart vermelde Intersport Twinsport vesiging valt, tenzij een 
dwingendrechtelijke bepaling anderszins voorschrijft.